İNSAN HAKLARI ŞEHİTKAMİL BAŞVURU MASASI

 İşlem Adı  İnsan Haklarının Korunması
 Kurum Adı  Şehitkamil Kaymakamlığı
 Kısa Bilgi   İnsan Haklarının korunmasını sağlamak,ihlal iddiaları hakkında gerekli inceleme ve araştırmaları yapmak ve bunların sonuçlarını yetkili mercilere bildirmek, insan hakları ile ilgili olarak toplumu bilgilendirmek,uygulayıcıları ve kamu görevlilerini eğitmek, bu konuda görevlendirilen Devlet Bakanının verdiği görevleri yerine getirmek amacıyla Şehitkamil Kaymakamlığı bünyesinde İnsan Hakları İlçe Kurulu ve İnsan Hakları İlçe Danışma Masası oluşturulmuştur
 Başvuru Koşulları  -
 Gerekli Belgeler  1.Dilekçe,
 2.Delil oluşturan belgeler,
 3.Nüfus Cüzdanı fotokopisi.
 İşlem Adımları   -
 Başvuru Yeri  Şehitkamil Kaymakamlığı İnsan Hakları İlçe Danışma Masası
 Başvuru Şekli  İnternet üzerinden başvuru yapılabilir.Postayla başvuru yapılabilir.
Şahsen yapılmayan bir başvuru,ilgili şahsın vereceği noter tasdikli vekaletname ile mümkündür.
 Özel Durumlar   -
 Online Hizmet   -
 
 
 
»» İNSAN HAKLARI EVRENSEL BİLDİRGESİ ««
 

Madde 1: Bütün insanlar, hakları ve onurları eşit ve özgür olarak doğarlar. Akil ve vicdana sahiptirler ve birbirlerine kardeşlik duyguları ile davranmalıdırlar.

Madde 2: Herkes irk, renk, cins, dil, din, siyasal veya diğer bir inanç, ulusal ya da toplumsal köken, servet, doğuş yada herhangi başka bir durumdan dolayı ayrıma uğramadan, bu bildiride ilan olunan hak ve özgürlüklerden yararlanma hakkına sahiptir.

Madde 3: Yasam, özgürlük ve kişisel güvenlik her insanin hakkidir.

Madde 4: Hiç kimse kölelik yada kulluk altında bulundurulamaz, kölelik ve köle ticareti her türlü biçimiyle yasaktır.

Madde 5: Hiç kimseye işkence ve zulüm uygulanamaz, insanlık dışı yada onur kırıcı biçimde davranılamaz, ceza verilemez.

Madde 6: Herkes, nerede olursa olsun hukuki kişiliğinin tanınması hakkına sahiptir.

Madde 7: Yasalar önünde herkes eşittir ve yasaların koruyuculuğundan eşit olarak faydalanma hakkına sahiptir. Bütün insanların bu bildiriye aykırı her türlü ayrımcı uygulamaya ve böyle bir ayrımı özendirici her türlü kışkırtmaya karsı eşit korunma hakki vardır.

Madde 8: Her insanin kendisine yasalarla tanınan temel haklara aykırı uygulamalar karsısında, hak ve hukukunun fiilen korunması için bu isle görevli ulusal mahkemelere başvurma hakki vardır.

Madde 9: Hiç kimse keyfi olarak yakalanamaz, alıkoyulamaz veya sürgün edilemez.

Madde 10: Herkes, haklarının, sorumluluklarının yada kendisine yöneltilen, cezayı gerektirir herhangi bir suçlamanın açıklığa kavuşturulmasında, davasının bağımsız ve tarafsız bir mahkeme önünde hakkaniyetle ve açık olarak görülmesi hakkına sahiptir.

Madde 11:

1.Bir suç islemekten sanık her insan, savunması için kendisine gerekli bütün koşulların sağlanmış bulunduğu açık bir yargılama ile yasalar uyarınca suçlu olduğu kanıtlanmadıkça suçsuz sayılır.

2.Hiç kimse isledikleri sırada ulusal yada uluslar arası hukuka göre suç oluşturmayan fiillerden veya ihtimallerden ötürü mahkûm edilemez. Bunun gibi, suçun islendiği sırada uygulanan cezadan daha şiddetli bir cezaya çarptırılamaz.

Madde 12: Hiç kimsenin özel hayatına, ailesine, konutuna yada haberleşme ve yazışmalarına keyfi olarak karışılamaz, şeref ve ününe sataşılamaz. Herkesin bu tür karışma ve sataşmalara karsı yasalarla korunmaya hakki vardır.

Madde 13:

1.Herkesin herhangi bir devletin toprakları üzerinde serbestçe yolculuk etmek ve yerleşeceği yeri seçmek hakki vardır.
2.Her insanin, kendi ülkesi de içinde olmak üzere, herhangi bir ülkeyi terk etmeye ve yeniden dönmeye hakki vardır.

Madde 14:

1.Her insanin zulüm karsısında, başka ülkelere sığınmaya ve bu ülkelerde sığınmacı işlemi görmeye hakki vardır.
2.Bu hak, siyasal olmayan suçlar veya Birleşmiş Milletler ilke ve amaçlarına aykırı faaliyetlerden dolayı açılan kovuşturmalar halinde ileri sürülemez.

Madde 15:

1.Her insanin bir ülkenin vatandaşı olma hakki vardır.
2.Hiç kimse keyfi olarak vatandaşlığından yada vatandaşlığını değiştirmek hakkından yoksun bırakılamaz.

Madde 16:

1.Evlilik çağına varan her erkek ve kadın, irk, vatandaşlık yada din bakımından hiçbir sınırlama ile karsılaşmaksızın, evlenmek ve yuva kurmak hakkına sahiptir. Kadın ve erkek, evliliğin kuruluşu, devamı ve sona erdirilişinde eşit haklara sahiptirler.

2.Evlilik, ancak evleneceklerin özgür ve kesin istekleri ile kurulabilir.

3.Aile, toplumun doğal temel unsurudur; toplum ve devlet tarafından korunmak hakkına sahiptir.

Madde 17:

1.Her insanin tek basına yada başkaları ile birlikte mal ve mülk edinme hakki vardır.
2.Hiç kimse keyfi olarak mal ve mülkünden yoksun bırakılamaz.

Madde18: Her insanin düşünce, vicdan ve din özgürlüğüne hakki vardır. Bu hak, din yada inanç değiştirme özgürlüğünü, din yada inancını tek basına yada topluca, açık veya özel biçimde öğretme, uygulama, ibadet ve ayinlerle açığa vurma özgürlüğünü de kapsar.

Madde 19: Her insanin, düşüncelerini özgürce açıklamaya hakki vardır. Bu hak, düşüncelerinden ötürü rahatsız edilmemek, ülke sınırları söz konusu olmadan, bilgi ve düşünceleri her türlü araç ve yollarla aramak, elde etmek ve yaymak hakkini gerektirir.

Madde 20:

1.Her insan barışçıl amaçlarla toplanma ve dernek kurma ve bir derneğe katılma hakkına sahiptir.
2.Hiç kimse bir derneğe katılmaya zorlanamaz.

Madde 21:

1.Her insanin, doğrudan doğruya yada serbestçe seçtiği temsilcileri aracılığı ile ülkesinin yönetimine katılma hakki vardır.

2.Herkesin, ülkesinin kamu hizmetlerinden eşit olarak yararlanma hakki vardır. İktidarın gücünün tek kaynağı, halk iradesidir. Bu irade, genel ve eşit oy hakkına dayalı, belli aralıklarla tekrarlanan, gizli oylama yada serbestliği sağlayacak benzer bir yöntemle yapılan dürüst seçimlerle ortaya konur.

Madde 22: Her insanin, toplumun bir üyesi olarak sosyal güvencesi, şahsiyetinin serbestçe gelişmesi ve onuru için zorunlu olan, ekonomik, sosyal ve kültürel hakları vardır. Bireyler, devletin kuruluşları ve kaynakları göz önüne alınarak ortaya konacak ulusal çabalar ve uluslar arası işbirliği yoluyla bu haklarından yararlanırlar.

Madde 23:

1.Her insanin çalışmaya, mesleğini serbestçe seçmeye, adil ve elverişli çalışma şartlarına ve issizliğe karsı korunma hakki vardır.

2.Herkesin, hiçbir ayrım yapılmaksızın eşit is karşılığında eşit ücrete hakki vardır.

3.Çalışan her insanin kendisine ve ailesine insan onuruna yakışır bir yasam sağlayacak ve gerekirse diğer sosyal güvencelerle de tamamlanacak adil ve yeterli bir ücrete hakki vardır.

4.Herkesin çıkarlarının korunması amacıyla sendikalar kurmaya ve bunlara katılmaya hakki vardır.

Madde 24: Her insanin dinlenmeye, eğlenmeye, özellikle çalışma süresini akla uygun sınırlar içinde tutmaya ve belli aralıklarla ücretli tatillere hakki vardır.

Madde 25:

1.Her insanin yiyecek, giyecek, konut, sağlık hizmetleri ve gerekli toplumsal hizmetler de içinde olmak üzere kendisinin ve ailesinin sağlık ve refahını sağlayacak uygun bir yasam düzeyine hakki vardır. İssizlik, hastalık, sakatlık, dulluk, ihtiyarlık yada geçim olanaklarından iradesi dışında yoksun kaldığı diğer hallerde soysal güvence hakkına sahiptir.

2.Anneler ve çocuklar, öncelikle özen ve yârdim görme hakkına sahiptirler. Bütün çocuklar, evlilik içinde yada dışında doğsunlar ayni toplumsal güvenceden yararlanırlar.

Madde 26:

1.Her insanin eğitim görme hakki vardır. Eğitim parasızdır. Hiç olmazsa ilk ve temel evresinde böyle olmalıdır. İlköğretim zorunludur. Teknik ve mesleki eğitimden herkes yararlanabilmelidir. Yükseköğretim herkese, yeteneklerinin ve başarılarının elverdiği ölçüde tam bir eşitlikte olmalıdır.

2.Eğitim, insan şahsiyetinin tam gelişmesini ve insan hakları ile temel özgürlüklere saygının güçlenmesini amaçlamalıdır. Bütün uluslar, irk ve dinler arasında anlayışı, hoşgörü ve dostluğu özendirmeli ve Birleşmiş Milletlerin barisin korunması yolundaki çalışmalarını geliştirmelidir.

3.Ana ve babalar, çocuklarına verilecek eğitimin türünü seçme hakkına sahiptirler.

Madde 27: Her insanin, toplumun kültürel yaşamına serbestçe katılmaya, güzel sanatlardan zevk almaya, bilimsel ilerlemeden ve bunun nimetlerinden pay almaya hakki vardır. Her insanin, sahibi bulunduğu her türlü bilimsel, edebi ve sanatsal yapıttan doğan manevi ve maddi çıkarlarının korunması hakki vardır.

Madde 28: Her insanin, is bu bildiride açıklanan hak ve özgürlüklerin tam anlamıyla uygulanmasını sağlayacak bir toplumsal ve uluslar arası düzene hakki vardır.

Madde 29:

1. Her insanin, şahsiyetinin serbest ve tam gelişmesinin ancak içinde yasaması ile mümkün olduğu topluma karsı ödevleri vardır.

2.Her insan, hakları ve özgürlüklerinden yararlanırken sadece başkalarının da hak ve özgürlüklerinin tanınması ve korunması amacıyla; ahlak, kamu düzeni ve genel refahın, demokratik bir toplum yapısındaki hakli gereklerini karşılamak için, ancak yasanın koyduğu kısıtlamalara tabidir.

3.Bu hak ve özgürlükler hiçbir surette Birleşmiş Milletlerin amaç ve ilkelerine aykırı olarak kullanılamaz.

Madde 30: Bu bildirinin hiçbir hükmü, içinde ilan edilen hak ve özgürlüklerin, bir devlet, zümre yada kişi tarafından yok edilmesini savunmaya veya bunu fiilen gerçekleştirmeye hak verdirir biçimde yorumlanamaz.